# شأن_و_منزلت_حضرت_صدیقه_(سلام_الله_علیها)_در_قرآن